capellenborg_vervolg

« terug naar startpagina  

  
Leerlingenraad
  
Doelstelling
De leerlingenraad is een orgaan binnen de school waarin vertegenwoordigers van alle lagen en schooltypen van de school zitting kunnen nemen. De leerlingenraad heeft de taak als vertegenwoordiger van alle leerlingen van de school alle belangen van die leerlingen te behartigen. Zij stelt zich ten doel de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij zaken op school die hen aangaan. De leerlingenraad houdt zich aan het leerlingenstatuut en de schoolregels. 

Hoe wordt de leerlingenraad georganiseerd? 
De leerlingenraad bestaat uit meerdere leerlingen van verschillende leerjaren en lagen. 

De leden blijven een jaar in de raad zitten, tenzij ze dat niet langer wensen. Voor de eventuele vrijgekomen plaatsen kunnen andere leerlingen zich kandidaat stellen. De taken worden verdeeld binnen de raad. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, worden er per afdeling (bovenbouw, onderbouw) verkiezingen georganiseerd. 

Hoe werkt de leerlingenraad? 
Iedere leerling kan agendavoorstellen inbrengen bij leden van de leerlingenraad. Dit is mogelijk met het formulier op hun website: daar kunnen naast agendavoorstellen andere ideeën en/of klachten worden verstuurd. Verstuurde voorstellen moeten natuurlijk niet in strijd zijn met het leerlingenstatuut en de schoolregels. De leerlingen beslissen zelf over de agenda, met steun van begeleidende docenten, meneer Jellema en mevrouw Bakker. De leerlingenraad komt op vastgestelde momenten samen. Eenmaal in de twee weken op vrijdag het 1e uur in het muziek lokaal. De begeleidende docenten zullen de vergadering regelmatig bijwonen. De leerlingenraad kan ook de directie uitnodigen en andersom. Door de secretaris worden notulen gemaakt van de gehouden vergaderingen. De notulen gaan naar alle leden van de leerlingenraad, de begeleidende docenten en naar de directie. 

Hoe blijf je op de hoogte van de activiteiten van de raad? 
In de hal is een prikbord waarop alle activiteiten en de resultaten van de vergaderingen worden opgehangen. 
Verder kun je de informatie vinden op de website van de leerlingenraad. 

Waarom zou je lid willen worden? 
Je krijgt meer inzicht en kunt actief meedenken over de gang van zaken op school. De leerlingenraad is het enige orgaan waarin je rechtstreeks je belangen en die van je medeleerlingen kan verdedigen. De raad geeft je de gelegenheid je creativiteit te tonen. Je bewijst dat je initiatieven durft te nemen en niet bang bent voor verantwoordelijkheid. 

Hoe stel je je zelf kandidaat? 
Mentoren leggen in de eerste periode uit wat een leerlingenraad doet en delen daarbij een aanmeldingsformulier uit aan leerlingen die belangstelling hebben voor de leerlingenraad. De ingeleverde aanmeldingsformulieren komen via de mentor terug bij de leerlingenaad. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt er een verkiezing plaats in de betreffende afdeling (bovenbouw, onderbouw).